Popis a záměr

Realizace projektu je plánována ve městě Most, jež muselo z převážné části ustoupit hnědouhelné těžbě. Přesto se malá část města zachránila, včetně uvažované nemovitosti. Shodou náhod se objekt dostal z původního okraje města do jeho centra. Objekt č.p. 1283 je součástí areálu jezdeckých kasáren Františka Josefa, jež byly vybudovány v letech 1906-1908. Činnost vojska v mosteckých kasárnách byla ukončena v roce 1994 a následovala etapa hledání dalšího využití areálu. Vedení města Most se rozhodlo pro privatizaci jednotlivých objektů a využití areálu nechalo na nových vlastnících.
Uvažovaný objekt je součástí nejhodnotnějších domů areálu tvořících uliční frontu. Předchozími vlastníky byl nevyužíván a chátral, v současnosti je v havarijním stavu. Představuje jakousi černou díru, jež hyzdí střed města Most. Zároveň objekt vykazuje architektonickou kvalitu s kamenosochařskými prvky a a zdobnými prvky na fasádě. Soubor budov kasáren byl dnem 23.10.2013 prohlášen Ministerstvem kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 za kulturní památku. Fakt, že veškeré plánované rekonstrukční práce musejí proběhnout pod dohledem Národního památkového ústavu, stavbu výrazně prodražuje.
Město Most jako druhé největší město regionu Severozápad postrádá další možnosti kulturního využití pro své občany. Zároveň je nutno konstatovat, že do současné doby není dostatečně připomínána minulost tohoto kraje. Byly zkoumány i případy podobných projektů (např. v Ustí nad Labem - zde se jedná jen o krátkodobé, časově omezené výstavy s proměnlivou tématikou).  Orientace projektu je vedena zejména k budoucnosti, s připomenutím společné česko -německé historie. Řada autorů jednotlivých expozic zde plánuje vystavit svou celoživotní práci a přenechat ji následujícím generacím.

Vznik polyfunkčího centra je dobrým příkladem Private Public Partnership aktivit, kdy dojde k prolnutí komerční a nekomerční, kulturní, části. Spojení s komerční částí představuje symbiozu aktivit, jež umožní dlouhodobé finanční fungování kulturních aktivit, jež sami o sobě by měly problémy s finanční udržitelností. Základními činnostmi podporované části jsou galerijně-výstavní  a muzeální expozice a kulturně vzdělávací programy.

Posláním projektu je podpořit příhraniční česko-německý region jako destinaci cestovního ruchu a posílit sounáležitost místních obyvatel, současných i minulých, s touto oblastí.

Marketingové aktivity St. Lucia česko-německého centra by měly směřovat k tomu, aby si vybudovalo pevné postavení mezi ostatními atraktivitami cestovního ruchu nejen na Mostecku, ale v rámci celého Ústeckého kraje a sousedního Saska, a dokázalo tak oslovit stabilní, dlouhodobě udržitelný počet návštěvníků, který by pokud možno zajistil neztrátový, resp. ziskový provoz.

V privátní, komerční části se jedná o vznik multifunkčního zařízení, tudíž bude poskytováno větší množství služeb. V zamýšleném projektu se počítá s těmito aktivitami - se zřízením restaurace, která bude sloužit jak veřejnosti, tak i potřebám přilehlého gymnázia, jako školní jídelna. Dále je plánována prodejna potravin s garantovanou úrovní kvality služby díky dlouhé praxi provozovatele (bude vybrán výběrovým řízením). V přízemí budou dále zřízeny dále provozovny nerušících služeb. U těchto služeb je plánováno s výnosem z nájmů. V prvním podzemním patře je plánován wellness areál, který je připraven k dlouhodobému nájmu s investicí nájemce, v projektu proto nevystupují ani jeho příjmy, ani jeho náklady.

 

int(1)

Novinky

 • Významné práce uskutečněné v roce 2020

  25.4.2021

  Během roku 2020 došlo k rekonstrukci podlah a stropů v severní části budovy, Etapa 1B. Díky tomu vznikl v 3 NP ucelený prostor, kde jsou již viditelné prostory pro pořádání společenských akcí.

  Dále byly v 1 NP a  NP pořízeny dle architektonického návrhu intererové dvěře , jako repliky dveří historických.

  V budově byly upraveny prostory pro pobyt správce budovy

 • Významné práce uskutečněné v roce 2019

  1.1.2020

  Během roku 2019 došlo k provedení řady vnitřních úprav. Nejdůležitější ale byly rekonstrukce soch bohyně Pallas Athény a rekonstrukce podlah a stropů v jižní části budovy - Etapa 3B

  rekostrukci soch prováděl restaurátor pan Kaliba a rekonstrukci podlah a stropů prováděla firma Jan Lejsek

 • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

  30.11.2018

  Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

  Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

  Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi